ක්ෂණික මෝචනය උත්තේජනය කරනවා මේ ජනාධිපති සහ මේ ආණ්ඩුව

Your email address will not be published. Required fields are marked *