උසස්පෙළ දරුවන්ගේ විභාගය ගැනවත් නොහිතා විදුලිය කප්පාදු කරනා ජඩ පාලකයෝ.‌‌

Your email address will not be published. Required fields are marked *