ප්‍රජාතන්ත්‍ර වාදී තත්වය ඇතුලේ ඉඳගෙනම මිනිසුන්ව මර් ධනය කරන්න රනිල් දන්නවා

Your email address will not be published. Required fields are marked *