විදුලි බිල ගෙවාගන්න බැරි මිනිස්සුන්ට කුළු පොලු හමුදාව දාල ගහල හරියන්නේ නැහැ

Your email address will not be published. Required fields are marked *