රජයේ ප්‍රතිපත්ති රටට, ජනතාවට හිතකර නැත්නම් කොන්දේසි විරහිතව නැගිසිටින්න අපි පැකිලෙන්නේ නැහැ

Your email address will not be published. Required fields are marked *