රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට සැරසේ

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට සැරසේ

287 views
1

සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුපින් 15%ක් කප්පාදු කිරිමට සෞඛ්‍ය ලේකම්වරායා විසින් ගත් තිරනය වහා හකුලාගත යුතුය. නැතිනම් සියළුම සෞඛ්‍ය සේවකයින් වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයන්ට එලබිමට නියමිතය.

~ දමිත් තරංග ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *