ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අත නොතබනු!!!

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අත නොතබනු!!!

108 views
0

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අත නොතබනු සහා නියමිත දිනට ජන්දය පවත්වන ලෙස ඉල්ලා ඊයේ සවස 6 ට වන දින මරදාන CCR ශාලාවේදී කරන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව.

~ දනුෂ්ක ~

Your email address will not be published. Required fields are marked *