පාලකයින්ටත් මෙතන ඉන්න තුට්ටු දෙකට වැඩකරන පොලිසියටත් ඕන ජාතිවාදයක් අවුස්සන්න

Your email address will not be published. Required fields are marked *