කොඳු නාරටියක් තියෙන කොල්ලන්ට සහ කෙල්ලන්ට අපි ආරාධනා කරනවා

Your email address will not be published. Required fields are marked *