දරන්න බැරි ජිවන බර හේතුවෙන්, පුත්තලම පලාවි මංසන්දියේ ඊයේ පැවති විරෝධතාවය.

Your email address will not be published. Required fields are marked *