දුදන පාලකයෝ මැතිවරණය බන්දේසියක තබා දෙන්නේ නැත, අපි මැතිවරණය දිනාගත යුතුය.

Your email address will not be published. Required fields are marked *