“ජන පීඩක බදු සංශෝධන වහා හකුලා ගනු” යන මැයින් රටපුරා සියලුම වෘත්තියවේදීන් එක්ව අද කොටුවේ දුම්රියපල ඉදිරිපිට පැවැත්වූ උද්ගෝෂණය.

Your email address will not be published. Required fields are marked *