නිදහස් උත්සවය සමරන්න නිදහසක් තියෙනවද?

නිදහස් උත්සවය සමරන්න නිදහසක් තියෙනවද?

69 views
0

මරදානේ එල්පින්ස්ටන් රගහල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහය අද සවස 3 සිට හෙට සවස 3දක්වා අපට “නිදහස සමරන්න නිදහසක් තියෙනවද” යන මැයින් පවත්වනවා.

Your email address will not be published. Required fields are marked *