වසන්ත මුදලිගේ වෙනුවෙන් මහජනතාවගේ “හෘදසාක්ෂිය -දිවුරුම් ප්‍රකාශන” නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවට භාර දීම.

වසන්ත මුදලිගේ වෙනුවෙන් මහජනතාවගේ “හෘදසාක්ෂිය -දිවුරුම් ප්‍රකාශන” නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවට භාර දීම.

52 views
1

මහජන අරගලයේ සාමාජිකයෙක් වූ වසන්ත මුදලිගේව PTA නම් මිලේච්ච නීතිය යටතේ රදවා ගනීමට විරෝධය දක්වමින්, ඔහුව වහාම නිදහස් කරන ලෙස බල කරමින් දිවයින පුරා අත්සන් කෙරුනු දිවුරුම් ප්‍රකාශන 12 000 කට අධික ප්‍රමාණය නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුව ට භාර දීම අද දිනයේදී සිදු කෙරිණ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *