නායකයා පස්සේ ගිහින් තමන්ට පුද්ගලික වාසි ගන්න නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රට නිරමාණය කරන්න බැහැ

Your email address will not be published. Required fields are marked *