ෆොටෝ දාලා අපිට මඩ ගහන්න හදනවා නම්, ආණ්ඩුවට හිනාවෙන එක හැර අපිට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ

Your email address will not be published. Required fields are marked *