මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුව කරන පිඩනයට එරෙහිව සියලු දෙනා පාරට බහින එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ

Your email address will not be published. Required fields are marked *