රටවෙනුවෙන් කැපවෙන මිනිස්සු හදාගැනීම සඳහා නායකයෝ කැපවිය යුතුයි

Your email address will not be published. Required fields are marked *